Skip to content

Over ons

Geschiedenis

Als gevolg van de sociale vernieuwing eind jaren tachtig in de wijken Schilderswijk, Spoorwijk en Transvaal zijn een aantal gezinnen van voornamelijk Marokkaanse afkomst verhuisd naar Den Haag Zuid-West. Al snel ontstond de behoefte om een eigen gebedsruimte te hebben.

1994 - Eerste aanzet

Sinds 1994 heeft een groep Marokkaanse Buurtbewoners ervoor gezorgd dat ieder jaar de gebeden tijdens de maand ramadan in de gymzalen van verschillende onderwijsinstellingen konden worden verricht.

1997 - 2004

In maart 1997 was het eindelijk zo ver. De initiatiefnemers richten Stichting Moskee Annour op. Eerst nog in tijdelijke units aan de Laagveen in Den Haag en sinds 2004 in de huidige moskee aan de Gaarde 59 in Den Haag. Dankzij de Wil van Allah (SWT), de vrijgevigheid van de moslimgemeenschap en de inzet van de bestuursleden en actieve bezoekers is een stuk grond aangekocht aan de Gaarde 59. De eerst paal is in oktober 2003 geslagen en in 2004 was de moskee al officieel geopend. Na een aantal jaar is gebleken dat de moslimgemeenschap in Den Haag Zuid-West zo is gegroeid dat uitbreiding noodzakelijk was om alle bezoekers te kunnen blijven ontvangen. Door de moskee met twee extra bouwlagen uit te breiden is er een hoop nieuwe ruimte gecreëerd. Inmiddels is er door de toename van het aantal bezoekers opnieuw de behoefte om de moskee verder uit te breiden om iedereen te kunnen blijven ontvangen.

Achtergrond en doelstelling Stichting Moskee Annour

Dit is het centrale doel van de moskee. Het is een ruimte van aanbidding. In de gebedsruimte worden de 5 dagelijkse gebeden verricht en is er ruimte voor het doen van Dhikr (het gedenken van Allah (SWT)), het lezen van de koran (individueel of gezamenlijk) of het stellen van vragen aan de imam.
De Islam is een religie van leren en studeren. Het eerste vers van de Koran was “Lees in de naam van uw Heer die heeft geschapen.” (soerat al-Alaq, vers 1) Er waren in de tijd van de profeet صلى الله عليه وسلم geen universiteiten of scholen waar de islam gedoceerd kon worden. De moskee werd een plek voor diegene die kennis en leiding zochten. Daarnaast moedigde de profeet صلى الله عليه وسلم zijn gemeenschap aan veelvuldig de moskee te bezoeken. Dit was hun school. Tot op de dag van vandaag zien wij dit in moskeeën over de wereld terug. Moskee Annour zal centraal moeten staan als het gaat om het bestuderen van islamitische wetenschappen zoals de Arabische taal, het memoriseren van de Koran en de Ahadeeth, maar ook wat betreft algemene wetenschappen. Daarom zal de moskee ook een plek moeten zijn waarin scholieren en studenten terecht kunnen met vragen over hun schoolvakken. De moskee heeft een rijke diversiteit aan kennis en menselijk kapitaal en de gemeenschap kan deze maximaal benutten.
De activiteiten van Moskee Annour hebben tot doel om voor de bezoekers van de stichting, maar ook meer in het algemeen voor de moslimgemeenschap, de integratie, emancipatie en participatie in de maatschappij te bevorderen middels het organiseren van educatieve, sociaal-culturele, sportieve, maatschappelijke en religieuze activiteiten.

Stichting Moskee Annour doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal.

Stichting Moskee Annour wil graag investeren in samenwerking op lokaal niveau, met de wijkbewoners en sociaal-maatschappelijke instellingen. Hierdoor zullen alle betrokken partners op eigen wijze kunnen bijdragen aan het algemeen belang (leefbaarheid, wederzijdse respect en begrip voor elkaar in de wijk/stad).

De moskee streeft er verder naar om de problemen tussen individuen en bevolkingsgroepen te overbruggen om zo een bijdrage te kunnen leveren aan een samenleving in harmonie, saamhorigheid en wederzijdse respect tussen verschillende bevolkingsgroepen en religies.

De moskee hoopt hiermee een ideale maatschappelijke rol te kunnen vervullen en een breed en gemengd publiek uit Den Haag en omstreken te kunnen bereiken. Zoals hierboven benoemd zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor de moskee.
De visie van Stichting Moskee Annour op integratie is dat integratie twee kanten op werkt. Enerzijds dienen nieuw- en oudkomers zich de geschreven en ongeschreven regels in Nederland eigen te maken om volwaardig deel uit te kunnen maken van de Nederlandse samenleving. Volledig participeren in de Nederlandse samenleving is van cruciaal belang voor een succesvolle integratie. Anderzijds dient er begrip en inzicht bij de grote meerderheid van de nederlandse samenleving te worden gecreëerd. Door transparant en open te zijn over de Islam en hoe moslims hun leven vormgeven wordt de onbekendheid weggenomen. Ook worden buurtbewoners uitgenodigd de moskee te bezoeken en in gesprek te gaan met moslims waardoor buurtbewoners elkaar beter leren kennen.
Voor een volwaardig burgerschap is het niet voldoende om lid van een samenleving te zijn. Een bevestiging van de eigen identiteit is een dynamisch proces voor de jongeren, waarbij zij niet tussen, maar in twee culturen leven. Hiermee wordt een nieuwe identiteit gecreëerd om van daaruit voor zichzelf en voor de samenleving op te komen. Emancipatie is hiermee een proces om je eigen positie in de samenleving op te eisen. Onderdeel hiervan is de erkenning van de eigen waarden en normen en respect hebben voor andermans waarden en normen.
Burgerschap op zijn beurt betekent meer dan opkomen voor jezelf, het betekent jezelf dienstbaar maken aan de Nederlandse samenleving. Dit door een actieve opstelling in onderwijs, arbeidsmarkt en maatschappelijke organisaties. Participeren betekent ook een actieve houding in het smeden van banden tussen de eigen organisatie en de omgeving. Dialoog, voorlichting, debat en gezamenlijke activiteiten horen bij dit thema.

Moskee bespaart nu 40% op energierekening..! (Bekijk video)

Activiteiten en faciliteiten

Stichting Moskee Annour doet haar activiteiten vanuit een op de islam geïnspireerde maatschappelijke verantwoordelijkheid die op verschillende terreinen tot uitdrukking komt. Bij alle activiteiten staat het actieve burgerschap van de achterban in de Nederlandse samenleving centraal. De moskee hoopt hiermee een ideale maatschappelijke rol te kunnen vervullen en een breed en gemengd publiek uit Den Haag en omstreken te kunnen bereiken. Zoals hierboven benoemd zijn integratie, emancipatie en participatie centrale begrippen voor de moskee.